Вести

HomeЈавне набавкеОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 16 од 20.03.2018. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 20.03.2018. године доноси  О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ број Д-01/18

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добра: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/18, назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија, ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор понуђачу ЈП ЕПС Београдул. Царице Милице 2, на основу понуде понуђача број: 18.01-126236/1-18 од 12.03.2018. године (заведена код наручиоца под бројем 14 од 16.03.2018. године).

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Наручилац Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, је спровело поступак јавне набавке мале вредности – добра: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/18, назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 10 од 06.03.2018. године.

Решењем бр.  9 од 06.03.2018. године образована је Комисија за јавну набавку у саставу: 1. Ивана Милинковић Челебић, председник (Златко Караферић, заменик председника) 2. Соња Вуковић, члан (Небојша Стојановић, заменик члана) и 3.  Драгана Поповић, члан (Мирослава Поповић-Степановић, заменик члана)

Планом набавки наручиоца за 2018. годину  предвиђена је предметна јавна набавка и врши на терет позиције у буџету градске општине Раковица за 2018. годину.

Процењена вредност јавне набавке: 833.333,33 динара без ПДВ-а.

Наручилац је конкурсну документацију и позив за достављање понуда, дана 07.03.2018. године, објавио на сајту Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs и на сајту наручиоца: ckorakovica.com.

Наручилац је дана 09.03.2018. године на сајту Портала јавних набавки и на сајту наручиоца: ckorakovica.com, објавио Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, заведено под деловодним бројем 13 од 09.03.2018. године.

Рок за подношење понуда: 19.03.2018, до 12:00 часова.

У складу са условима из позива, Комисија је у саставу: 1) Ивана Милинковић Челебић,  председник, 2) Соња Вуковић, члан  и 3) Драгана Поповић, члан, спровела поступак отварања понуда дана 19.03.2018. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Центра за културу и образовање Раковица, ул. Мишка Крањца бр. 7, у канцеларији директора, на првом спрату, након чега је сачињен Записник са отварања понуда заведен под бројем 15 од 19.03.2018. године. Записник је водила Драгана Поповић.

Записник је свим понуђачима достављен маил поштом дана 19.03.2018. године.

Након извршеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и саставила Извештај број 16 од 19.03.2018. године, у коме је констатовала следеће:

У року за подношење понуда благовремено је пристигла једна (1) понуда следећег понуђача и то:

①ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице 2, број понуде:18.01-126236/1-18 од 12.03.2018. године  – стигла понуда 16.03.2018. године, у 10:05 часова (заведена код наручиоца под бројем 14 од 16.03.2018. г.)

Није било неблаговремених понуда.

Отварању понуда нису присуствали представници понуђача.

Комисија је саставила табеларни преглед података из понуда који су одређени као елементи критеријума,  који се могу нумерички приказати и евиденција о достављеним средствима финансијаког обезбеђења:

Назив понуђача ЈП ЕПС Београд

 

Број под којим је понуда заведена код наручиоца 14 од 16.03.2018.г.
Број понуде понуђача 18.01-126236/1-18 од 12.03.2018.г.
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕНА НИСКОМ НАПОНУ

(без ПДВ-а)

у вишој тарифи 5,77 динараза 1 (један) KWh
у нижој тарифи 3,66 динараза 1 (један) KWh
РОК ПЛАЋАЊА 20 дана
 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана
Изјаве о финансијском обезбеђењу да

Комисија је извршила детаљну анализу понуде, рачунску контролу и контролу достављене документације и констатовала следеће:

  • да је у року за подношење понуда поднета једна понуда и да задовољава услове из позива за достављање понуда – садржи потребну документацију, доказао је да испуњава обавезне и додатне услове за учешће, не прелази процењену вредност јавне набавке и оцењује се као одговарајућа и прихватљива.

Мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку:

Како су позив за подношење понуда  и конкурсна документација објављени на интернет страници наручиоца и сајту Портала јавних набавки Комисија је мишљења да су у предметном поступку предузете све неопходне мере у циљу обезбеђења конкуренције.

Критеријум за оцењивање понуда: „ најнижа понуђена цена “.

Рангирање није извршено јер је достављена једна одговарајућа и прихватљива понуда.

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа и стручне оцене истих, Комисија за јавну набавку је у свом Извештају изнела мишљење да су у овој јавној набавци испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набакама и препоручила наручиоцу: Центру за културу и образовање Раковица да додели уговор понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице 2, број понуде: 18.01-126236/1-18 од 12.03.2018. године (заведена код наручиоца под бројем 14 од 16.03.2018.г.).

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.

                                                                             ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА

Мр Наташа Николић, директор

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права понуђача у року од пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

No Url Found