Blog

HomeЈавне набавкеОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

На основу члана 54. и члана 55. ст. 1. т.. 11) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту Закон), Комисија за јавне набавке, дана 09.03.2018. године, објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА (ЈНМВ-Д-01/18)

  1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд

Интернет страница наручиоца: ckorakovica.com

  1. врста наручиоца: Установа културе
  2. врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
  3. опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија.
  4. датум објављивања позива за подношење понуда/пријава: 07.03.2018. године
  5. датум објављивања обавештења о продужењу рока: 09.03.2018. године
  6. разлог за продужење рока: због неодложних службених обавеза председника и заменика председника комисије.
  7. време и место за подношење понуда (нови рок): Понуђач понуду, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, предаје непосредно или поштом на адресу: Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд, са напоменом: „Понуда за јавну набавку добара –електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица , ЈНМВ број Д-01/18 – не отварати“.

Нов рок за подношење понуда:  до 19.03.2018. године до 12:00 часова.

  1. време и место отварања понуда: Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити након истека крајњег рока за подношење понуда, односно 19.03.2018. године, са почетком у 12:15 часова, на адреси наручиоца: Мишка Крањца 7, 11090 Београд у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Ово Обавештење о продужењу рока за подношење понуда се објављују се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: ckorakovica.com.

Комисија за јавну набавку

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
previousnext