Blog

HomeЈавне набавкеОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Центар за културу и образовање Раковица обављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности

2) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, www.kucera.rs

3) Врста наручиоца: Установа културе

4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка добра: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/17, назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија

5) Процењена вредност уговора: 833.333,33 динара

6) Уговорена вредност: у вишој тарифи 5,77 динара за 1 (један) KWh / у нижој тарифи 3,66 динара за 1 (један) KWh

7) Критеријум за доделу уговора: „ најнижа понуђена цена “

8) Број примљених понуда: једна (1)

9) Највиша и најнижа понуђена цена: у вишој тарифи 5,77 дин. за 1 KWh / у нижој тарифи 3,66 дин. за 1 KWh

10) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: у вишој тарифи 5,77 дин. за 1 KWh / у нижој тарифи 3,66 дин. за 1 KWh

11) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

12) Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.03.2018. године

13) Датум закључења уговора: код Наручиоца заведен дана 21.03.2018. године

14) Основне податке о добављачу: ЈП ЕПС Београдул. Царице Милице бр. 2,  ПИБ: 103920327, МБ: 20053658

15) Период важења уговора: период од годину дана

16) Околности које представљају основ за измену уговора

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
previousnext