новембар 2017

Home2017новембар

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) Центар за културу и образовање Раковица објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности 2) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, ckorakovica.com 3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра: Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-03/17 Назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 – Лож уље 4) Процењена вредност уговора: 1.566.666,67 динара без ПДВ-а. 5) Уговорена вредност:  1.566.666,67 динара без ПДВ-а. 6) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 7) Број примељених понуда: 4 (четири) 8) Датум доношење Одлуке о додели уговора: 27.10.2017. године 9) Датум закључења уговора: заводни број наручиоца: 90 oд 10.11.2017. године / заводни број понуђача-продавца: 673000 од

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) Центар за културу и образовање Раковица обављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности 2) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, ckorakovica.com 3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка услуга: Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објеката Центра за културу и образовање Раковица, за период од годину дана, ЈНМВ број У-02/17 Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 услуге обезбеђења 4) Процењена вредност уговора: 1.666.666,67 динара без ПДВ-а. 5) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 6) Број примељених понуда: 1 (једна) 7) Датум доношење Одлуке о додели уговора: 09.10.2017. године 8) Датум закључења уговора: код наручиоца заведен под бр. 74 од 16.10.2017. године / код понуђача заведен под бр. 8187 од 30.10.2017. године 9)