Blog

HomeЈавне набавкеОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈНМВ-Д-03/17-Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈНМВ-Д-03/17-Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 86 од 26.10.2017. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 26.10.2017. године доноси

О Д Л У К У  

О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈНМВ број Д-03/17

             У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добра: Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-03/17назив и ознака из општег речника набавке09135100 – Лож уљеДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор понуђачуНИС ад Нови Сад, ул. Народног фронта 12, на основу понуде понуђача број:  PRO733100/IZ-dо/14960 од 17.10.2017године (заведена код наручиоца под бројем 81 од 23.10.2017.г.), са понуђеном укупном ценом добра од 1.419.600,00 динара без ПДВ-а, односно 1.703.520,00 динара са ПДВ-ом.

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Наручилац Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, је спровело поступак јавне набавке мале вредности – добра: Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-03/17, назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 – Лож уље, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 76 од 16.10.2017. године.

Решењем бр. 75 од 16.10.2017. године образована је Комисија за јавну набавку у саставу: 1. Соња Вуковић, председник (Златко Караферић, заменик председника), 2. Ивана Милинковић Челебић, члан (Небојша Стојановић, заменик члана) и 3.  Драгана Поповић, члан (Мирослава Поповић-Степановић, заменик члана).

Планом набавки за 2017. годину  предвиђена је предметна јавна набавка и врши се на терет буџета.

Процењена вредност јавне набавке: 1.566.666,67 динара.

У складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање…(„Сл.гласник РС“, бр. 21/14) обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа средстава које ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Оквирни датум извршења уговора: новембар 2017. – април 2018. године.

Наручилац је конкурсну документацију (заведену под бројем 78 од 16.10.2017. године) и позив за достављање понуда, дана 16.10.2017. године, објавио на сајту Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs и на сајту наручиоца: ckorakovica.com.

Рок за подношење понуда: 26.10.2017. године до 13:00 часова.

У складу са условима из позива, Комисија је у саставу: 1) Соња Вуковић,  председник, 2) Ивана Милинковић Челебић, члан  и 3) Драгана Поповић,  члан, спровела поступак отварања понуда дана 26.10.2017. године са почетком у 13:15 часова, у Центру за културу и образовање Раковица, на првом спрату, Мишка Крањца 7, 11090 Београд, након чега је сачињен Записник са отварања понуда бр. 85  од 26.10.2017. године. Записник је водила Драгана Поповић. Записник је свим понуђачима достављен маил поштом дана 26.10.2017. године.

Након извршеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени, извршила детаљну анализу понуда, рачунску контролу и контролу достављене документације и саставила Извештај број 86 од 26.10.2017. године, у коме је констатовала следеће:

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача;

У свом Записнику Комисија је констатовала да су у року за подношење понуда благовремено пристигле четири (4)  понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:

① НИС ад Нови Сад, ул. Народног фронта 12, број понуде: PRO733100/IZ-dо/14960 од 17.10.2017. године  – стигла понуда 13.10.2017. године, у 10:55 часова (заведена код наручиоца под бројем 81 од 23.10.2017. г.) ;

② МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ доо Шалудовац, Параћин, број понуде: 1/596/2017 од 18.10.2017. године  – стигла понуда 25.10.2017. године, у 10:02 часова (заведена код наручиоца под бројем 82 од 25.10.2017. г.);

③ ЕУРО МОТУС доо Београд, ул. Војислава Илића 145, број понуде: 658/2017 од 24.10.2017. године  – стигла понуда 25.10.2017. године, у 10:12 часова (заведена код наручиоца под бројем 83од 25.10.2017. г.);

④ КНЕЗ ПЕТРОЛ доо Београд, ул. Царице Јелене 28, број понуде: 1372/ЈН од 25.10.2017. године  – стигла понуда 26.10.2017. године, у 12:07 часова (заведена код наручиоца под бројем 84 од 26.10.2017. г.);

Неблаговремених понуда није било.

Комисија је саставила табеларни преглед података из понуда који су одређени као елементи критеријума,  који се могу нумерички приказати и евиденција о достављеним средствима финансијаког обезбеђења:

 

 

Назив понуђача

 НИС ад Нови Сад  МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ доо Шалудовац, Параћин  ЕУРО МОТУС доо Београд  КНЕЗ ПЕТРОЛ доо Београд
Број под којим је понуда заведена код наручиоца 81 од 23.10.2017.г. 82 од 25.10.2017.г. 83од 25.10.2017.г. 84 од 26.10.2017.г.
Број понуде понуђача PRO733100/IZ-dо/14960 од 17.10.2017.г. 1/596/2017 од 18.10.2017.г. 658/2017 од 24.10.2017.г. 1372/ЈН од 25.10.2017.г.
Начин наступања: самостално самостално самостално самостално
Цена гасног уља екстра лако евро ЕЛ по једмере (литар) (без ПДВ-а) 109,20 динара 113,30 динара 112,28 динара 112,78 динара
Цена гасног уља екстра лако евро ЕЛ по једмере (литар) (са ПДВ-ом) 131,04 динара 135,96 динара 134,74 динара 135,34 динара
Укупна цена за 13.000 l гасног уља екстра лако евро ЕЛ (без ПДВ-а) 1.419.600,00 динара 1.472.900,00 динара 1.459.640,00 динара 1.466.183,33 динара
Укупна вредност за 13.000 l са ПДВ-ом 1.703.520,00 динара 1.767.480,00 динара 1.751.568,00 динара 1.759.420,00 динара
Рок важења понуде : (минимум 60 дана)

 

60 дана 60 дана 60 дана 60 дана
Рок испоруке(максимум 3 дана) 2 дана 3 дана 2 дана 3 дана
Техничке карактеристике да да да да
Образац структуре цена да да да да
Модел уговора да да да да
Образац изјаве о независној понуди да да да да
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН да да да да
Изјавa о финансијском обезбеђењу да да да да
Сертификат о квалитету да да да да
Лиценца за обављање енергетске делатности за трговину нафтом, дериватима нафте…. да да да да

 

Евентуалних примедби није било.

Комисија за јавну набавку је је утврдила следеће:

све достављене понуде задовољавају услове из позива за достављање понуда, садрже потребну документацију, испуњавају обавезне и додатне услове за учешће и не прелази процењену вредност јавне набавке и оцењују се као прихватљиве. Није било одбијених понуда.

Критеријум за оцењивање понуда: „ најнижа понуђена цена “.

Применом кријеријума „најнижа понуђена цена”, Комисија је утврдила ранг листу понуђача који су доставили прихватљиве понуде почев од најниже понуђене цене према највишој  и констатовала:

  1. ПонуђачНИС ад Нови Сад, број понуде понуђача: PRO733100/IZ-dо/14960 од 17.10.2017. године, са укупном понуђеном ценом добра: 1.419.600,00 динара без ПДВ-а, односно 1.703.520,00 динара са ПДВ-ом.
  2. Понуђач ЕУРО МОТУС доо Београд, број понуде понуђача: 658/2017 од 24.10.2017. године, са укупном понуђеном ценом добра 1.459.640,00 динара без ПДВ-а, односно 1.751.568,00 динара са ПДВ-ом.
  3. Понуђач КНЕЗ ПЕТРОЛ доо Београд, број понуде понуђача: 1372/ЈН од 25.10.2017. године, са укупном понуђеном ценом добра: 1.466.183,33 динара без ПДВ-а, односно 1.759.420,00 динара са ПДВ-ом.
  4. Понуђач МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ доо Шалудовац, Параћин, број понуде понуђача: 1/596/2017 од 18.10.2017. године са укупном понуђеном ценом добра: 1.472.900,00 динара без ПДВ-а, односно 1.767.480,00 динара са ПДВ-ом.

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа, стручне оцене истих и рангирања прихватљивих понуда, Комисија за јавну набавку је мишљења да су у овој јавној набавци испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набакама и препоручила наручиоцу: Центру за културу и образовање Раковица да додели уговор понуђачу НИС ад Нови Сад, ул. Народног фронта 12, број понуде: PRO733100/IZ-dо/14960 од 17.10.2017. године (заведена код наручиоца под бројем 81 од 23.10.2017.г.), са понуђеном укупном ценом добра од 1.419.600,00 динара без ПДВ-а, односно 1.703.520,00 динара са ПДВ-ом.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.

 

                                                                                                      ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦA

                                                                                                                      Мр Наташа Николић, директор

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
previousnext