март 2018

Home2018март

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 16 од 20.03.2018. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 20.03.2018. године доноси  О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ број Д-01/18 У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добра: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/18, назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија, ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице 2, на основу понуде понуђача број: 18.01-126236/1-18 од 12.03.2018. године (заведена код наручиоца под бројем 14 од 16.03.2018. године). О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е Наручилац Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, је спровело поступак јавне набавке мале вредности – добра: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ