октобар 2017

Home2017октобар

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 86 од 26.10.2017. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 26.10.2017. године доноси О Д Л У К У   О  ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ број Д-03/17              У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добра: Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-03/17, назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 – Лож уље, ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор понуђачуНИС ад Нови Сад, ул. Народног фронта 12, на основу понуде понуђача број:  PRO733100/IZ-dо/14960 од 17.10.2017. године (заведена код наручиоца под бројем 81 од 23.10.2017.г.), са понуђеном укупном ценом добра од 1.419.600,00 динара без ПДВ-а, односно 1.703.520,00 динара са ПДВ-ом.   О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е Наручилац Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, је спровело

У среду, 4. октобра са почетком у 12 часова у Музеју Народног позоришта одржана је конференција за новинаре поводом најаве Фестивала победника фестивала 2017. године, који ће се одржати од 9. до 17. октобра 2017. године у Центру за културу Раковица.