Konkursna dokumentacija za JNMV-D-02/17-FTO i PPZ objekata Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Na osnovu člana 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” 124/12, 14/15 i 68/15)
Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd

objavljuje

POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA –

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

OBJEKATA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA,

za period od godinu dana

JNMV broj U-02/17

Naziv, adresa internet stranica Naručioca: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, Beograd

Internet stranica naručioca: ckorakovica.com

Vrsta naručioca: Ustanova kulture

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke je usluga: Fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekata Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, za period od godinu dana.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79710000 usluge obezbeđenja.

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: “ekonomski najpovoljnija ponuda”.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca: ckorakovica.com

Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda: Ponuđač ponudu, u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, predaje neposredno ili poštom na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd, sa napomenom – „Ponuda za javnu nabavku – fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekata Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, za period od godinu dana, JNMV broj U-02/17“ – ne otvarati.

Koverta na prednjoj strani treba da ima zavodni boj ponuđača. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu, osobu za kontakt ponuđača i telefon osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odnosno do 04.10.2017. godine do 13:00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje blagovremeno prispelih ponuda će se obaviti nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 13:15 časova, na adresi naručioca: Miška Kranjca 7, 11090 Beograd, u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača koji prisustvuju postupku otvaranja ponuda dužni su da naručiocu predaju pismena punomoćja na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponude .

Rok za donošenje odluke: Naručilac će doneti obrazloženu odluku u okvirnom roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: Ivana Milinković Čelebić, e – mail adresa: kcrakovica@gmail.com.

 

                                                                                                                   Predsednik Komisije za javnu nabavku

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti klikom na sledeći link:

https://drive.google.com/open?id=0BxnhcW2efwVKbWp6V2xwb1VyVDg 

 

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo