Odluka o dodeli ugovora u JNMV-D-01/16-električna energija

Zavodni broj: 26 od 14.03.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 25 od 14.03.2016. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 14.03.2016. godine donosi

  

O D L U K U  

DODELI UGOVORA

JNMV broj D-01/16

Detaljnije

Promena pisma

SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL

Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo