web FOTO

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈНМВ-Д-03/17-Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 86 од 26.10.2017. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 26.10.2017. године доноси

О Д Л У К У   Детаљније