ODLUKA O DODELI UGOVORA u JNMV-D-01/18-Nabavka električne energije

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 16 od 20.03.2018. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 20.03.2018. godine donosi  O D L U K U  DODELI UGOVORA JNMV broj D-01/18

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku dobra: električna energija za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, JNMV broj D-01/18, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija, DODELJUJE SE Ugovor ponuđaču JP EPS Beograd, ul. Carice Milice 2, na osnovu ponude ponuđača broj: 18.01-126236/1-18 od 12.03.2018. godine (zavedena kod naručioca pod brojem 14 od 16.03.2018. godine).

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Naručilac Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, je sprovelo postupak javne nabavke male vrednosti – dobra: električna energija za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, JNMV broj D-01/18, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 10 od 06.03.2018. godine.

Rešenjem br.  9 od 06.03.2018. godine obrazovana je Komisija za javnu nabavku u sastavu: 1. Ivana Milinković Čelebić, predsednik (Zlatko Karaferić, zamenik predsednika) 2. Sonja Vuković, član (Nebojša Stojanović, zamenik člana) i 3.  Dragana Popović, član (Miroslava Popović-Stepanović, zamenik člana)

Planom nabavki naručioca za 2018. godinu  predviđena je predmetna javna nabavka i vrši na teret pozicije u budžetu gradske opštine Rakovica za 2018. godinu.

Procenjena vrednost javne nabavke: 833.333,33 dinara bez PDV-a.

Naručilac je konkursnu dokumentaciju i poziv za dostavljanje ponuda, dana 07.03.2018. godine, objavio na sajtu Portala javnih nabavki: portal.ujn.gov.rs i na sajtu naručioca: ckorakovica.com.

Naručilac je dana 09.03.2018. godine na sajtu Portala javnih nabavki i na sajtu naručioca: ckorakovica.com, objavio Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, zavedeno pod delovodnim brojem 13 od 09.03.2018. godine.

Rok za podnošenje ponuda: 19.03.2018, do 12:00 časova.

U skladu sa uslovima iz poziva, Komisija je u sastavu: 1) Ivana Milinković Čelebić,  predsednik, 2) Sonja Vuković, član  i 3) Dragana Popović, član, sprovela postupak otvaranja ponuda dana 19.03.2018. godine sa početkom u 12:15 časova, u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, ul. Miška Kranjca br. 7, u kancelariji direktora, na prvom spratu, nakon čega je sačinjen Zapisnik sa otvaranja ponuda zaveden pod brojem 15 od 19.03.2018. godine. Zapisnik je vodila Dragana Popović.

Zapisnik je svim ponuđačima dostavljen mail poštom dana 19.03.2018. godine.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponuda i sastavila Izveštaj broj 16 od 19.03.2018. godine, u kome je konstatovala sledeće:

U roku za podnošenje ponuda blagovremeno je pristigla jedna (1) ponuda sledećeg ponuđača i to:

①JP EPS Beograd, ul. Carice Milice 2, broj ponude:18.01-126236/1-18 od 12.03.2018. godine  – stigla ponuda 16.03.2018. godine, u 10:05 časova (zavedena kod naručioca pod brojem 14 od 16.03.2018. g.)

Nije bilo neblagovremenih ponuda.

Otvaranju ponuda nisu prisustvali predstavnici ponuđača.

Komisija je sastavila tabelarni pregled podataka iz ponuda koji su određeni kao elementi kriterijuma,  koji se mogu numerički prikazati i evidencija o dostavljenim sredstvima finansijakog obezbeđenja:

Naziv ponuđača JP EPS Beograd

 

 

Broj pod kojim je ponuda zavedena kod naručioca 14 od 16.03.2018.g.
Broj ponude ponuđača  

18.01-126236/1-18 od 12.03.2018.g.

CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

NA NISKOM NAPONU

(bez PDV-a)

u višoj tarifi 5,77 dinara

za 1 (jedan) KWh

u nižoj tarifi 3,66 dinara

za 1 (jedan) KWh

ROK PLAĆANJA 20 dana
 ROK VAŽENJA PONUDE: 30 dana
Izjave o finansijskom obezbeđenju da

Komisija je izvršila detaljnu analizu ponude, računsku kontrolu i kontrolu dostavljene dokumentacije i konstatovala sledeće:

  • da je u roku za podnošenje ponuda podneta jedna ponuda i da zadovoljava uslove iz poziva za dostavljanje ponuda – sadrži potrebnu dokumentaciju, dokazao je da ispunjava obavezne i dodatne uslove za učešće, ne prelazi procenjenu vrednost javne nabavke i ocenjuje se kao odgovarajuća i prihvatljiva.

Mišljenje komisije o razlozima koji su uzrokovali podnošenje jedne ponude i predlog mera koje treba preduzeti da se u narednim postupcima obezbedi konkurencija u postupku:

Kako su poziv za podnošenje ponuda  i konkursna dokumentacija objavljeni na internet stranici naručioca i sajtu Portala javnih nabavki Komisija je mišljenja da su u predmetnom postupku preduzete sve neophodne mere u cilju obezbeđenja konkurencije.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda: „ najniža ponuđena cena “.

Rangiranje nije izvršeno jer je dostavljena jedna odgovarajuća i prihvatljiva ponuda.

Na osnovu sprovedenog postupka javnog otvaranja ponuda, izvršenog pregleda i stručne ocene istih, Komisija za javnu nabavku je u svom Izveštaju iznela mišljenje da su u ovoj javnoj nabavci ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz člana 107. Zakona o javnim nabakama i preporučila naručiocu: Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica da dodeli ugovor ponuđaču JP EPS Beograd, ul. Carice Milice 2, broj ponude: 18.01-126236/1-18 od 12.03.2018. godine (zavedena kod naručioca pod brojem 14 od 16.03.2018.g.).

Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja donelo odluku kao u dispozitivu.

                                                                             CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

                                                                                              Mr Nataša Nikolić, direktor

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove Odluke ponuđač može podneti Zahtev za zaštitu prava ponuđača u roku od pet (5) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 149. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

O D L U K U  O  DODELI UGOVORA JNMV broj D-01/18 možete preuzeti klikom na sledeći link:

Odluka o dodeli ugovora JNMV broj D-01/18

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo