ODLUKA O DODELI UGOVORA za JNMV-D-03/17-Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 86 od 26.10.2017. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 26.10.2017. godine donosi

O D L U K U  

DODELI UGOVORA

JNMV broj D-03/17

             U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku dobra: Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, JNMV broj D-03/17, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09135100 – Lož ulje, DODELJUJE SE Ugovor ponuđaču NIS ad Novi Sad, ul. Narodnog fronta 12, na osnovu ponude ponuđača broj:  PRO733100/IZ-do/14960 od 17.10.2017. godine (zavedena kod naručioca pod brojem 81 od 23.10.2017.g.), sa ponuđenom ukupnom cenom dobra od 1.419.600,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.703.520,00 dinara sa PDV-om.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Naručilac Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, je sprovelo postupak javne nabavke male vrednosti – dobra: Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, JNMV broj D-03/17, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09135100 – Lož ulje, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 76 od 16.10.2017. godine.

Rešenjem br. 75 od 16.10.2017. godine obrazovana je Komisija za javnu nabavku u sastavu: 1. Sonja Vuković, predsednik (Zlatko Karaferić, zamenik predsednika), 2. Ivana Milinković Čelebić, član (Nebojša Stojanović, zamenik člana) i 3.  Dragana Popović, član (Miroslava Popović-Stepanović, zamenik člana).

Planom nabavki za 2017. godinu  predviđena je predmetna javna nabavka i vrši se na teret budžeta.

Procenjena vrednost javne nabavke: 1.566.666,67 dinara.

U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje…(„Sl.glasnik RS“, br. 21/14) obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini, biće realizovane najviše do iznosa sredstava koje će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

Okvirni datum izvršenja ugovora: novembar 2017. – april 2018. godine.

Naručilac je konkursnu dokumentaciju (zavedenu pod brojem 78 od 16.10.2017. godine) i poziv za dostavljanje ponuda, dana 16.10.2017. godine, objavio na sajtu Portala javnih nabavki: portal.ujn.gov.rs i na sajtu naručioca: ckorakovica.com.

Rok za podnošenje ponuda: 26.10.2017. godine do 13:00 časova.

U skladu sa uslovima iz poziva, Komisija je u sastavu: 1) Sonja Vuković,  predsednik, 2) Ivana Milinković Čelebić, član  i 3) Dragana Popović,  član, sprovela postupak otvaranja ponuda dana 26.10.2017. godine sa početkom u 13:15 časova, u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, na prvom spratu, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd, nakon čega je sačinjen Zapisnik sa otvaranja ponuda br. 85  od 26.10.2017. godine. Zapisnik je vodila Dragana Popović. Zapisnik je svim ponuđačima dostavljen mail poštom dana 26.10.2017. godine.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni, izvršila detaljnu analizu ponuda, računsku kontrolu i kontrolu dostavljene dokumentacije i sastavila Izveštaj broj 86 od 26.10.2017. godine, u kome je konstatovala sledeće:

Otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača;

U svom Zapisniku Komisija je konstatovala da su u roku za podnošenje ponuda blagovremeno pristigle četiri (4)  ponude sledećih ponuđača i to po navedenom redosledu:

① NIS ad Novi Sad, ul. Narodnog fronta 12, broj ponude: PRO733100/IZ-do/14960 od 17.10.2017. godine  – stigla ponuda 13.10.2017. godine, u 10:55 časova (zavedena kod naručioca pod brojem 81 od 23.10.2017. g.) ;

② MILETIĆ PETROL doo Šaludovac, Paraćin, broj ponude: 1/596/2017 od 18.10.2017. godine  – stigla ponuda 25.10.2017. godine, u 10:02 časova (zavedena kod naručioca pod brojem 82 od 25.10.2017. g.);

③ EURO MOTUS doo Beograd, ul. Vojislava Ilića 145, broj ponude: 658/2017 od 24.10.2017. godine  – stigla ponuda 25.10.2017. godine, u 10:12 časova (zavedena kod naručioca pod brojem 83od 25.10.2017. g.);

④ KNEZ PETROL doo Beograd, ul. Carice Jelene 28, broj ponude: 1372/JN od 25.10.2017. godine  – stigla ponuda 26.10.2017. godine, u 12:07 časova (zavedena kod naručioca pod brojem 84 od 26.10.2017. g.);

Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Komisija je sastavila tabelarni pregled podataka iz ponuda koji su određeni kao elementi kriterijuma,  koji se mogu numerički prikazati i evidencija o dostavljenim sredstvima finansijakog obezbeđenja:

 

 

 

Naziv ponuđača

 

NIS ad Novi Sad

 

MILETIĆ PETROL doo Šaludovac, Paraćin

 

EURO MOTUS doo Beograd

 

KNEZ PETROL doo Beograd

Broj pod kojim je ponuda zavedena kod naručioca 81 od 23.10.2017.g. 82 od 25.10.2017.g. 83od 25.10.2017.g. 84 od 26.10.2017.g.
Broj ponude ponuđača PRO733100/IZ-do/14960 od 17.10.2017.g. 1/596/2017 od 18.10.2017.g. 658/2017 od 24.10.2017.g. 1372/JN od 25.10.2017.g.
Način nastupanja:

 

samostalno samostalno samostalno samostalno
Cena gasnog ulja ekstra lako evro EL po jed. mere (litar) (bez PDV-a)

 

 

109,20 dinara

 

113,30 dinara

 

112,28 dinara

 

112,78 dinara

Cena gasnog ulja ekstra lako evro EL po jed. mere (litar) (sa PDV-om)

 

 

131,04 dinara

 

135,96 dinara

 

134,74 dinara

 

135,34 dinara

Ukupna cena za 13.000 l gasnog ulja ekstra lako evro EL (bez PDV-a)  

1.419.600,00 dinara

 

1.472.900,00 dinara

 

1.459.640,00 dinara

 

1.466.183,33 dinara

Ukupna vrednost za 13.000 l sa PDV-om  

1.703.520,00 dinara

 

1.767.480,00 dinara

 

1.751.568,00 dinara

 

1.759.420,00 dinara

Rok važenja ponude :

(minimum 60 dana)

 

 

60 dana

 

60 dana

 

60 dana

 

60 dana

Rok isporuke

(maksimum 3 dana)

 

2 dana

 

3 dana

 

2 dana

 

3 dana

Tehničke karakteristike da da da da
Obrazac strukture cena da da da da
Model ugovora da da da da
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi da da da da
Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. ZJN da da da da
Izjava o finansijskom obezbeđenju da da da da
Sertifikat o kvalitetu da da da da
Licenca za obavljanje energetske delatnosti za trgovinu naftom, derivatima nafte…. da da da da

 

Eventualnih primedbi nije bilo.

Komisija za javnu nabavku je je utvrdila sledeće:

sve dostavljene ponude zadovoljavaju uslove iz poziva za dostavljanje ponuda, sadrže potrebnu dokumentaciju, ispunjavaju obavezne i dodatne uslove za učešće i ne prelazi procenjenu vrednost javne nabavke i ocenjuju se kao prihvatljive. Nije bilo odbijenih ponuda.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda: „ najniža ponuđena cena “.

Primenom krijerijuma „najniža ponuđena cena”, Komisija je utvrdila rang listu ponuđača koji su dostavili prihvatljive ponude počev od najniže ponuđene cene prema najvišoj  i konstatovala:

  1. PonuđačNIS ad Novi Sad, broj ponude ponuđača: PRO733100/IZ-do/14960 od 17.10.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom dobra: 1.419.600,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.703.520,00 dinara sa PDV-om.
  2. Ponuđač EURO MOTUS doo Beograd, broj ponude ponuđača: 658/2017 od 24.10.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom dobra 1.459.640,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.751.568,00 dinara sa PDV-om.
  3. Ponuđač KNEZ PETROL doo Beograd, broj ponude ponuđača: 1372/JN od 25.10.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom dobra: 1.466.183,33 dinara bez PDV-a, odnosno 1.759.420,00 dinara sa PDV-om.
  4. Ponuđač MILETIĆ PETROL doo Šaludovac, Paraćin, broj ponude ponuđača: 1/596/2017 od 18.10.2017. godine sa ukupnom ponuđenom cenom dobra: 1.472.900,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.767.480,00 dinara sa PDV-om.

Na osnovu sprovedenog postupka javnog otvaranja ponuda, izvršenog pregleda, stručne ocene istih i rangiranja prihvatljivih ponuda, Komisija za javnu nabavku je mišljenja da su u ovoj javnoj nabavci ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz člana 107. Zakona o javnim nabakama i preporučila naručiocu: Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica da dodeli ugovor ponuđaču NIS ad Novi Sad, ul. Narodnog fronta 12, broj ponude: PRO733100/IZ-do/14960 od 17.10.2017. godine (zavedena kod naručioca pod brojem 81 od 23.10.2017.g.), sa ponuđenom ukupnom cenom dobra od 1.419.600,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.703.520,00 dinara sa PDV-om.

Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja donelo odluku kao u dispozitivu.

 

                                                                                                      CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

 

                                                                                                                      Mr Nataša Nikolić, direktor

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti klikom na link: ODLUKA O DODELI UGOVORA za JNMV-D-03/17-Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo