Slajfna za web 2017 JPEG

Одлукa о додели уговора за ЈНМВ-Д-02/17-ФТО и ППЗ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 72 од 04.10.2017. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 09.10.2017. године доноси

 О Д Л У К У  

О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈНМВ број 02/17

 

            У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуге: Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објеката Центра за културу и образовање Раковица, за период од годину, ЈНМВ број У-02/17, назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 услуге обезбеђења, ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор понуђачу СИОН ГАРД доо Београд, ул. Бежанијских илегалаца 3, на основу понуде понуђача број: 239/17 од 29.09.2017. године (заведена код наручиоца под бројем 69 од 04.10.2017.г.), са понуђеном ценом радног сата од  250,00 динара без ПДВ-а, односно 300,00 са ПДВ-ом .

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

Наручилац Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, је спровело поступак јавне набавке мале вредности – услуге Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објеката Центра за културу и образовање Раковица, за период од годину, ЈНМВ број У-02/17, назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 – услуге обезбеђења, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 62 од 25.09.2017. године.

Решењем бр. 61 од 25.09.2017. године образована је Комисија за јавну набавку у саставу: 1. Соња Вуковић, председник (Златко Караферић, заменик председника), 2. Ивана Милинковић Челебић, члан (Небојша Стојановић, заменик члана) и 3.  Драгана Поповић, члан (Мирослава Поповић-Степановић, заменик члана).

Планом набавки за 2017. годину  предвиђена је предметна јавна набавка и врши се на терет буџета.

Процењена вредност јавне набавке: 1.666.666,67 динара.

У складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање…(„Сл.гласник РС“, бр. 21/14) обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа средстава које ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Наручилац је конкурсну документацију (заведену под бројем 64 од 25.09.2017. године) и позив за достављање понуда, дана 26.09.2017. године, објавио на сајту Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs и на сајту наручиоца: ckorakovica.com.

Рок за подношење понуда: 04.10.2017. године до 13:00 часова.

У складу са условима из позива, Комисија је у саставу: 1) Соња Вуковић,  председник, 2) Ивана Милинковић Челебић, члан и 3) Драгана Поповић, члан, спровела поступак отварања понуда дана 04.10.2017. године са почетком у 13:15 часова, у Центру за културу и образовање Раковица, на првом спрату, Мишка Крањца 7, Београд, након чега је сачињен Записник са отварања понуда бр. 71 од 04.10.2017. године. Записник је свим понуђачима достављен маил поштом дана 04.10.2017. године. Записник водила Драгана Поповић.

Отварању понуда су присуствовали представници понуђача, који су поднели овлашћења:

* Тања Чукић, по овлашћењу бр. 2371 од 04.10.2017.г. (заведено код Наручиоца под бр. 70 од 04.10.2017.г., понуђача СИОН ГАРД доо Београд.

У свом Записнику Комисија је констатовала да је у року за подношење понуда благовремено пристигла једна понуда следећег понуђача:

1) СИОН ГАРД доо Београд, ул. Бежанијских илегалаца 3, број понуде: 239/17 од 29.09.2017. године  – стигла понуда 04.10.2017. године, у 12:24 часова (заведена код наручиоца под бројем 69 од 04.10.2017. г.) ;

Није било неблаговремених понуда.

Није било понуда које су одбијене.

Комисија је саставила табеларни преглед података из понуда који су одређени као елементи критеријума, који се могу нумерички приказати и евиденција о достављеним средствима финансијаког обезбеђења :

 

Назив понуђача

 

СИОН ГАРД доо Београд

 

Број под којим је понуда заведена код наручиоца

 

69 од 04.10.2017.г.

 

Број понуде понуђача

 

239/17 од 29.09.2017.г.

Начин наступања:

 

самостално

 

ЦЕНА РАДНОГ САТА без ПДВ-а 250,00 динара
ЦЕНА РАДНОГ САТА са ПДВ-ом 300,00 динара
Цена услуга на месечном нивоу без ПДВ-а

-цена из структуре цена-

 

 

182.500,00 динара

Рок важења понуде :

 

90 дана
Рок почетка вршења услуга

(Мак.5  дана)

 

1 дан

Техничка спецификација да
Образац структуре цена да
Оригинал сопствена бланко меница за озбиљност понуде да
Изјаве о финансијском обезбеђењу да
Образац XIV Потврде о извршеном обиласку објекта да

 

Присутни представник понуђача није имао примедбу на поступак јавног отварања понуда.

Комисија за јавну набавку је након јавног отварања понуда, приступила стручној оцени, извршила детаљну анализу понуда, рачунску контролу и контролу достављене документације, и саставила Извештај број 72 од 04.10.2017. године, у коме је утврдила следеће:

  • да је у року за подношење понуда поднета једна понуда и да задовољава услове из позива за достављање понуда – садржи потребну документацију, доказао је да испуњава обавезне и додатне услове за учешће и оцењује се као прихватљива.

Мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку:

Како су позив за подношење понуда  и конкурсна документација објављени на интернет страници наручиоца и на сајту Портала јавних набавки, Комисија је мишљења да су у предметном поступку предузете све неопходне мере у циљу обезбеђења конкуренције.

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена “.

Начин примене критеријума: Рангирање није извршено, јер је достављена једна одговарајућа и прихватљива понуда.

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа и стручне оцене истих, Комисија за јавну набавку је мишљења да су у овој јавној набавци испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набакама и препоручила наручиоцу: Центру за културу и образовање Раковица да додели уговор понуђачу СИОН ГАРД доо Београд, ул. Бежанијских илегалаца 3, број понуде: 239/17 од 29.09.2017. године (заведена код наручиоца под бројем 69 од 04.10.2017.г.), са понуђеном ценом радног сата од  250,00 динара без ПДВ-а, односно 300,00 са ПДВ-ом.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.

 

 

                                                                                                             ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА

 Мр Наташа Николић, директор

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права понуђача у року од пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Документ может преузети кликом на следећи линк:

О Д Л У К А О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ број 02/17