Odluka o dodeli ugovora za JNMV-D-02/17-FTO i PPZ

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 72 od 04.10.2017. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 09.10.2017. godine donosi

 O D L U K U  

DODELI UGOVORA

JNMV broj 02/17

 

            U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku usluge: Fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekata Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, za period od godinu, JNMV broj U-02/17, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79710000 usluge obezbeđenja, DODELJUJE SE Ugovor ponuđaču SION GARD doo Beograd, ul. Bežanijskih ilegalaca 3, na osnovu ponude ponuđača broj: 239/17 od 29.09.2017. godine (zavedena kod naručioca pod brojem 69 od 04.10.2017.g.), sa ponuđenom cenom radnog sata od  250,00 dinara bez PDV-a, odnosno 300,00 sa PDV-om .

O   b   r   a   z   l   o   ž   e   nj   e

Naručilac Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, je sprovelo postupak javne nabavke male vrednosti – usluge Fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekata Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, za period od godinu, JNMV broj U-02/17, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79710000 – usluge obezbeđenja, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 62 od 25.09.2017. godine.

Rešenjem br. 61 od 25.09.2017. godine obrazovana je Komisija za javnu nabavku u sastavu: 1. Sonja Vuković, predsednik (Zlatko Karaferić, zamenik predsednika), 2. Ivana Milinković Čelebić, član (Nebojša Stojanović, zamenik člana) i 3.  Dragana Popović, član (Miroslava Popović-Stepanović, zamenik člana).

Planom nabavki za 2017. godinu  predviđena je predmetna javna nabavka i vrši se na teret budžeta.

Procenjena vrednost javne nabavke: 1.666.666,67 dinara.

U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje…(„Sl.glasnik RS“, br. 21/14) obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini, biće realizovane najviše do iznosa sredstava koje će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

Naručilac je konkursnu dokumentaciju (zavedenu pod brojem 64 od 25.09.2017. godine) i poziv za dostavljanje ponuda, dana 26.09.2017. godine, objavio na sajtu Portala javnih nabavki: portal.ujn.gov.rs i na sajtu naručioca: ckorakovica.com.

Rok za podnošenje ponuda: 04.10.2017. godine do 13:00 časova.

U skladu sa uslovima iz poziva, Komisija je u sastavu: 1) Sonja Vuković,  predsednik, 2) Ivana Milinković Čelebić, član i 3) Dragana Popović, član, sprovela postupak otvaranja ponuda dana 04.10.2017. godine sa početkom u 13:15 časova, u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, na prvom spratu, Miška Kranjca 7, Beograd, nakon čega je sačinjen Zapisnik sa otvaranja ponuda br. 71 od 04.10.2017. godine. Zapisnik je svim ponuđačima dostavljen mail poštom dana 04.10.2017. godine. Zapisnik vodila Dragana Popović.

Otvaranju ponuda su prisustvovali predstavnici ponuđača, koji su podneli ovlašćenja:

* Tanja Čukić, po ovlašćenju br. 2371 od 04.10.2017.g. (zavedeno kod Naručioca pod br. 70 od 04.10.2017.g., ponuđača SION GARD doo Beograd.

U svom Zapisniku Komisija je konstatovala da je u roku za podnošenje ponuda blagovremeno pristigla jedna ponuda sledećeg ponuđača:

1) SION GARD doo Beograd, ul. Bežanijskih ilegalaca 3, broj ponude: 239/17 od 29.09.2017. godine  – stigla ponuda 04.10.2017. godine, u 12:24 časova (zavedena kod naručioca pod brojem 69 od 04.10.2017. g.) ;

Nije bilo neblagovremenih ponuda.

Nije bilo ponuda koje su odbijene.

Komisija je sastavila tabelarni pregled podataka iz ponuda koji su određeni kao elementi kriterijuma, koji se mogu numerički prikazati i evidencija o dostavljenim sredstvima finansijakog obezbeđenja :

 

Naziv ponuđača

 

SION GARD doo Beograd

 

Broj pod kojim je ponuda zavedena kod naručioca

 

69 od 04.10.2017.g.

 

Broj ponude ponuđača

 

239/17 od 29.09.2017.g.

Način nastupanja:

 

samostalno

 

CENA RADNOG SATA bez PDV-a 250,00 dinara
CENA RADNOG SATA sa PDV-om 300,00 dinara
Cena usluga na mesečnom nivou bez PDV-a

-cena iz strukture cena-

 

 

182.500,00 dinara

Rok važenja ponude :

 

90 dana
Rok početka vršenja usluga

(Mak.5  dana)

 

1 dan

Tehnička specifikacija da
Obrazac strukture cena da
Original sopstvena blanko menica za ozbiljnost ponude da
Izjave o finansijskom obezbeđenju da
Obrazac XIV Potvrde o izvršenom obilasku objekta da

 

Prisutni predstavnik ponuđača nije imao primedbu na postupak javnog otvaranja ponuda.

Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda, pristupila stručnoj oceni, izvršila detaljnu analizu ponuda, računsku kontrolu i kontrolu dostavljene dokumentacije, i sastavila Izveštaj broj 72 od 04.10.2017. godine, u kome je utvrdila sledeće:

  • da je u roku za podnošenje ponuda podneta jedna ponuda i da zadovoljava uslove iz poziva za dostavljanje ponuda – sadrži potrebnu dokumentaciju, dokazao je da ispunjava obavezne i dodatne uslove za učešće i ocenjuje se kao prihvatljiva.

Mišljenje komisije o razlozima koji su uzrokovali podnošenje jedne ponude i predlog mera koje treba preduzeti da se u narednim postupcima obezbedi konkurencija u postupku:

Kako su poziv za podnošenje ponuda  i konkursna dokumentacija objavljeni na internet stranici naručioca i na sajtu Portala javnih nabavki, Komisija je mišljenja da su u predmetnom postupku preduzete sve neophodne mere u cilju obezbeđenja konkurencije.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda: najniža ponuđena cena “.

Način primene kriterijuma: Rangiranje nije izvršeno, jer je dostavljena jedna odgovarajuća i prihvatljiva ponuda.

Na osnovu sprovedenog postupka javnog otvaranja ponuda, izvršenog pregleda i stručne ocene istih, Komisija za javnu nabavku je mišljenja da su u ovoj javnoj nabavci ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz člana 107. Zakona o javnim nabakama i preporučila naručiocu: Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica da dodeli ugovor ponuđaču SION GARD doo Beograd, ul. Bežanijskih ilegalaca 3, broj ponude: 239/17 od 29.09.2017. godine (zavedena kod naručioca pod brojem 69 od 04.10.2017.g.), sa ponuđenom cenom radnog sata od  250,00 dinara bez PDV-a, odnosno 300,00 sa PDV-om.

Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja donelo odluku kao u dispozitivu.

 

 

                                                                                                             CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

 Mr Nataša Nikolić, direktor

 

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove Odluke ponuđač može podneti Zahtev za zaštitu prava ponuđača u roku od pet (5) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 149. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Dokument možet preuzeti klikom na sledeći link:

O D L U K A O DODELI UGOVORA JNMV broj 02/17

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo