Вести

HomeЈавне набавкеОбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ број Д-03/17

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ број Д-03/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) Центар за културу и образовање Раковица објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности

2) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, ckorakovica.com

3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра: Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-03/17

Назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 – Лож уље

4) Процењена вредност уговора: 1.566.666,67 динара без ПДВ-а.

5) Уговорена вредност:  1.566.666,67 динара без ПДВ-а.

6) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7) Број примељених понуда: 4 (четири)

8) Датум доношење Одлуке о додели уговора: 27.10.2017. године

9) Датум закључења уговора: заводни број наручиоца: 90 oд 10.11.2017. године / заводни број понуђача-продавца: 673000 од 20.11.2017. године

10) Основни подаци о извршиоцу: НИС А.Д. Нови Сад, ул. Народног фронта 12, ПИБ: 104052135, МБ: 20084693

11) Период реализације: од дана закључења Уговора, а закључно са 30.04.2018. године.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab