OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za JJNMV broj U-02/17-FTO i PPZ.

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica

obavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

1) Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti

2) Naziv adresa i internet strana naručioca: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, ckorakovica.com

3) Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Nabavka usluga: Fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekata Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, za period od godinu dana, JNMV broj U-02/17

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79710000 usluge obezbeđenja

4) Procenjena vrednost ugovora: 1.666.666,67 dinara bez PDV-a.

5) Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

6) Broj primeljenih ponuda: 1 (jedna)

7) Datum donošenje Odluke o dodeli ugovora: 09.10.2017. godine

8) Datum zaključenja ugovora: kod naručioca zaveden pod br. 74 od 16.10.2017. godine / kod ponuđača zaveden pod br. 8187 od 30.10.2017. godine

9) Osnovni podaci o izvršiocu: SION GARD doo Beograd, ul. Bežanijskih ilegalaca 3, PIB: 105104751, MB: 20312637

10) Rok izvršenja: period od godinu dana

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde: Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo