OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica obavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

1) Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti

2) Naziv adresa i internet strana naručioca: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, www.kucera.rs

3) Vrsta naručioca: Ustanova kulture

4) Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Nabavka dobra: električna energija za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, JNMV broj D-01/17, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija

5) Procenjena vrednost ugovora: 833.333,33 dinara

6) Ugovorena vrednost: u višoj tarifi 5,77 dinara za 1 (jedan) KWh / u nižoj tarifi 3,66 dinara za 1 (jedan) KWh

7) Kriterijum za dodelu ugovora: „ najniža ponuđena cena “

8) Broj primljenih ponuda: jedna (1)

9) Najviša i najniža ponuđena cena: u višoj tarifi 5,77 din. za 1 KWh / u nižoj tarifi 3,66 din. za 1 KWh

10) Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: u višoj tarifi 5,77 din. za 1 KWh / u nižoj tarifi 3,66 din. za 1 KWh

11) Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: /

12) Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 20.03.2018. godine

13) Datum zaključenja ugovora: kod Naručioca zaveden dana 21.03.2018. godine

14) Osnovne podatke o dobavljaču: JP EPS Beograd, ul. Carice Milice br. 2,  PIB: 103920327, MB: 20053658

15) Period važenja ugovora: period od godinu dana

16) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: /

Odluku o zaključenom ugovoru možete pogledati klikom na sledeći link:

11-Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV D-01-18- električna energija 2018-KCR

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo