OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA za JNMV-D-01/18-Nabavka električne energije

Na osnovu člana 54. i člana 55. st. 1. t.. 11) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u daljem tekstu Zakon), Komisija za javne nabavke, dana 09.03.2018. godine, objavljuje: OBAVEŠTENJE

O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTREBE CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA (JNMV-D-01/18)

  1. naziv, adresa i internet stranica naručioca: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd

Internet stranica naručioca: ckorakovica.com

  1. vrsta naručioca: Ustanova kulture
  2. vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
  3. opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne nabavke su dobra – električna energija. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija.
  4. datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda/prijava: 07.03.2018. godine
  5. datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka: 09.03.2018. godine
  6. razlog za produženje roka: zbog neodložnih službenih obaveza predsednika i zamenika predsednika komisije.
  7. vreme i mesto za podnošenje ponuda (novi rok): Ponuđač ponudu, u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, predaje neposredno ili poštom na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd, sa napomenom: „Ponuda za javnu nabavku dobara električna energija za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica , JNMV broj D-01/18 – ne otvarati“.

Nov rok za podnošenje ponuda:  do 19.03.2018. godine do 12:00 časova.

  1. vreme i mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje blagovremeno prispelih ponuda će se obaviti nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, odnosno 19.03.2018. godine, sa početkom u 12:15 časova, na adresi naručioca: Miška Kranjca 7, 11090 Beograd u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku.

Ovo Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda se objavljuju se na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca: ckorakovica.com.

                                                                                                                    Komisija za javnu nabavku

 

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati klikom na link: 5-Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV-D-01-18-električna energija za potrebe KCR-2018

 

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo