Konkursna dokumentacija za JNMV-D-03/17- Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL

Na osnovu člana 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” 124/12, 14/15 i 68/15) Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd
objavljuje
POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBRA –

NABAVKA GASNOG ULJA EKSTRA LAKO EVRO EL ZA POTREBE

CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

JNMV broj D-03/17

Naziv, adresa internet stranica Naručioca: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, Beograd

Internet stranica naručioca: ckorakovica.com

Vrsta naručioca: Ustanova kulture

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke je dobro: Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09135100 – ulje za loženje.

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: “najniža ponuđena cena”.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca: www. ckorakovica.com

Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda: Ponuđač ponudu, u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, predaje neposredno ili poštom na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd, sa napomenom – „Ponuda za javnu nabavku – gasnog ulja ekstra lako evro EL za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, JNMV broj D-03/17“ – ne otvarati.

Koverta na prednjoj strani treba da ima zavodni boj ponuđača. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu, osobu za kontakt ponuđača i telefon osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, odnosno do 26.10.2017. godine do 13:00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje blagovremeno prispelih ponuda će se obaviti nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 13:15 časova, na adresi naručioca: Miška Kranjca br. 7, 11090 Beograd, u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača koji prisustvuju postupku otvaranja ponuda dužni su da naručiocu predaju pismena punomoćja na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponude .

Rok za donošenje odluke: Naručilac će doneti obrazloženu odluku u okvirnom roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: Ivana Milinković Čelebić, E – mail adresa: kcrakovica@gmail.com.

 

                                                                                                                Predsednik Komisije za javnu nabavku

Konkursnu dokumentaciju pogledajte klikom na link: Konkursna dokumentacija za JNMV-D-03/17

 

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo