Вести

HomeЈавне набавкеКонкурснa документацијa за ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

Конкурснa документацијa за ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд објављује ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА (ЈНМВ број Д-01/18)

Назив, адреса интернет страница Наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд

Интернет страница наручиоца: ckorakovica.com

Врста наручиоца: Установа културе

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

– на интернет старници: ckorakovica.com

– на Порталу јавних набавки

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач понуду, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, предаје непосредно или поштом на адресу: Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд, са напоменом: „Понуда за јавну набавку добара – електричнаенергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица , ЈНМВ број Д-01/18 – не отварати“

Коверта на предњој страни треба да има заводни бој понуђача. На полеђини коверте навести назив, адресу, особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 15.03.2018. године до 12:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити након истека крајњег рока за подношење понуда, са почетком у 12:15 часова, на адреси наручиоца: Мишка Крањца 7, 11090 Београд,

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који присуствују поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена овлашћења на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде .

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети образложену одлуку у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт: Ивана Милинковић Челебић, Е – mail адреса: kcrakovica@gmail.com

Председник Комисије за јавну набавку