Konkursna dokumentacija za JNMV-D-01/18-Nabavka električne energije

Na osnovu člana 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd objavljuje POZIV

ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBRA – ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTREBE CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA (JNMV broj D-01/18)

Naziv, adresa internet stranica Naručioca: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd

Internet stranica naručioca: ckorakovica.com

Vrsta naručioca: Ustanova kulture

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke su dobra – električna energija

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Način preuzimanje konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

– na internet starnici: ckorakovica.com

– na Portalu javnih nabavki

Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda: Ponuđač ponudu, u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, predaje neposredno ili poštom na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd, sa napomenom: „Ponuda za javnu nabavku dobara električna energija za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica , JNMV broj D-01/18 – ne otvarati“

Koverta na prednjoj strani treba da ima zavodni boj ponuđača. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu, osobu za kontakt ponuđača i telefon osobe za kontakt. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odnosno do 15.03.2018. godine do 12:00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje blagovremeno prispelih ponuda će se obaviti nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 12:15 časova, na adresi naručioca: Miška Kranjca 7, 11090 Beograd,

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača koji prisustvuju postupku otvaranja ponuda dužni su da naručiocu predaju pismena ovlašćenja na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponude .

Rok za donošenje odluke: Naručilac će doneti obrazloženu odluku u okvirnom roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Kontakt: Ivana Milinković Čelebić, E – mail adresa: kcrakovica@gmail.com

Predsednik Komisije za javnu nabavku

 

Celokupnu konkursnu dokumentaciju otvorite klikom na link: 4-Poziv na dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija JNMV-D-01-18-elektricna energija

 

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo