Javne nabavke

Konkursna dokumentacija za JNMV-D-04/16-Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL

Na osnovu člana 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” 124/12, 14/15 i 68/15) Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd objavljuje
POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBRA – NABAVKA GASNOG ULJA EKSTRA LAKO EVRO EL ZA POTREBE CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

JNMV broj D-04/16

Detaljnije

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo