Јавне набавке

HomeЈавне набавке (Page 2)

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) Центар за културу и образовање Раковица обављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности 2) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, ckorakovica.com 3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка услуга: Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објеката Центра за културу и образовање Раковица, за период од годину дана, ЈНМВ број У-02/17 Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 услуге обезбеђења 4) Процењена вредност уговора: 1.666.666,67 динара без ПДВ-а. 5) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 6) Број примељених понуда: 1 (једна) 7) Датум доношење Одлуке о додели уговора: 09.10.2017. године 8) Датум закључења уговора: код наручиоца заведен под бр. 74 од 16.10.2017. године / код понуђача заведен под бр. 8187 од 30.10.2017. године 9)

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 86 од 26.10.2017. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 26.10.2017. године доноси О Д Л У К У   О  ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ број Д-03/17              У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добра: Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-03/17, назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 – Лож уље, ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор понуђачуНИС ад Нови Сад, ул. Народног фронта 12, на основу понуде понуђача број:  PRO733100/IZ-dо/14960 од 17.10.2017. године (заведена код наручиоца под бројем 81 од 23.10.2017.г.), са понуђеном укупном ценом добра од 1.419.600,00 динара без ПДВ-а, односно 1.703.520,00 динара са ПДВ-ом.   О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е Наручилац Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, је спровело