Javne nabavke

Konkursna dokumentacija za JNMV-D-03/17- Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL

Na osnovu člana 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” 124/12, 14/15 i 68/15) Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd
objavljuje
POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBRA –

NABAVKA GASNOG ULJA EKSTRA LAKO EVRO EL ZA POTREBE

CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

JNMV broj D-03/17

Detaljnije

Odluka o dodeli ugovora za JNMV-D-02/17-FTO i PPZ

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 72 od 04.10.2017. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 09.10.2017. godine donosi

 O D L U K U  

DODELI UGOVORA

JNMV broj 02/17

Detaljnije

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo