Јавне набавке

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 16 од 20.03.2018. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 20.03.2018. године доноси  О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ број Д-01/18

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

На основу члана 54. и члана 55. ст. 1. т.. 11) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту Закон), Комисија за јавне набавке, дана 09.03.2018. године, објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ

Детаљније

Конкурснa документацијa за ЈНМВ-Д-01/18-Набавка електричне енергије

На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд објављује ПОЗИВ

Детаљније

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ број Д-03/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) Центар за културу и образовање Раковица објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Детаљније

Промена писма
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Календар активности

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo