web FOTO

Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈЈНМВ број У-02/17-ФТО и ППЗ.

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Центар за културу и образовање Раковица

обављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Детаљније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈНМВ-Д-03/17-Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 86 од 26.10.2017. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 26.10.2017. године доноси

О Д Л У К У   Детаљније

Конкурсна документација за ЈНМВ-Д-03/17- Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 124/12, 14/15 и 68/15) Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд
објављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА –

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ ЗА ПОТРЕБЕ

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА

ЈНМВ број Д-03/17

Детаљније

Одлукa о додели уговора за ЈНМВ-Д-02/17-ФТО и ППЗ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 72 од 04.10.2017. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 09.10.2017. године доноси

 О Д Л У К У  

О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈНМВ број 02/17

Детаљније

Конкурсна документација за ЈНМВ-Д-02/17-ФТО и ППЗ објеката Центра за културу и образовање Раковица

На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и 68/15)
Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд

објављује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА –

Детаљније

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ-Д-01/17-Набавка електричне енергије

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Центар за културу и образовање Раковица

обављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Детаљније