Odluka o dodeli ugovora za JNMV-D-01/17-Nabavka električne energije

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 53 od 16.03.2017. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 16.03.2017. godine donosi   Detaljnije

Konkursna dokumentacija za JNMV-D-01/17-Nabavka električne energije.

Na osnovu člana 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd

objavljuje
POZIV 
ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBRA –

ELEKTRIČNA ENERGIJA

ZA POTREBE CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

 ( JNMV broj D-01/17)

Detaljnije