Јавне набавке

Набавка гасног уља екстра лако евро ел за потребе Центра за културу и образовање Раковица, р.бр. ЈНМВ-Д-03/18.   [embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/10/KD-Evro-El-1.pdf" download="all"]   [embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/10/Poziv-za-podnosenje-ponuda-3-23.10..pdf" download="all"]

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности JNMV број U-02/18.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1536517513005{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text][embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/09/scan0449.pdf" download="none"][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]Одлука о додели Уговора бр. 66 од 23.08.2018. године. Број јавне набавке U-2/18[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1536517513005{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text][embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/09/JN-Odluka.pdf" download="none"][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.1 У поступку јавне набавке мале вредности број У-2/18 Услуге физичко техничко-обезбеђење и противпожарна заштита објеката Центра за културу и образовање Раковица[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1536517513005{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text][embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/09/20180817145723.pdf" download="none"][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]Предмет јавне набавке ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА за период од годину дана[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1536517513005{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text][embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/09/4-ЈНМВ-У-02-18-КД-ФТО-и-ППЗ-Центра-за-културу-2018-3.pdf" download="none"][/vc_column_text][vc_column_text][embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/09/poziv-za-podnosenje-ponuda-1.pdf" download="none"][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Центар за културу и образовање Раковица обављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности 2) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, www.kucera.rs 3) Врста наручиоца: Установа културе 4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка добра: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/17, назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија 5) Процењена вредност уговора: 833.333,33 динара 6) Уговорена вредност: у вишој тарифи 5,77 динара за 1 (један) KWh / у нижој тарифи 3,66 динара за 1 (један) KWh 7) Критеријум за доделу уговора: „ најнижа понуђена цена “ 8) Број примљених понуда: једна (1) 9) Највиша и најнижа понуђена цена: у вишој тарифи 5,77 дин. за 1 KWh / у нижој тарифи 3,66 дин.

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 16 од 20.03.2018. године, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, дана 20.03.2018. године доноси  О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ број Д-01/18 У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добра: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/18, назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија, ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице 2, на основу понуде понуђача број: 18.01-126236/1-18 од 12.03.2018. године (заведена код наручиоца под бројем 14 од 16.03.2018. године). О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е Наручилац Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, је спровело поступак јавне набавке мале вредности – добра: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]На основу члана 54. и члана 55. ст. 1. т.. 11) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту Закон), Комисија за јавне набавке, дана 09.03.2018. године, објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА (ЈНМВ-Д-01/18) назив, адреса и интернет страница наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд Интернет страница наручиоца: ckorakovica.com врста наручиоца: Установа културе врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија. датум објављивања позива за подношење понуда/пријава: 07.03.2018. године датум објављивања обавештења о продужењу рока: 09.03.2018. године разлог за продужење