mart 2018

[vc_row css=".vc_custom_1535740688157{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_column][vc_column_text]Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 16 od 20.03.2018. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 20.03.2018. godine donosi  O D L U K U  O  DODELI UGOVORA JNMV broj D-01/18 U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku dobra: električna energija za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, JNMV broj D-01/18, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija, DODELJUJE SE Ugovor ponuđaču JP EPS Beograd, ul. Carice Milice 2, na osnovu ponude ponuđača broj: 18.01-126236/1-18 od 12.03.2018. godine (zavedena kod naručioca pod brojem 14 od 16.03.2018. godine). O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e Naručilac Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, je sprovelo postupak javne nabavke male vrednosti – dobra: električna energija za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, JNMV